INFO

GENERELLE REJSEBETINGELSER

Nedenstående almindelige bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med ”lov om pakkerejser”, der yder en stor forbrugerbeskyttelse i forbindelse med rejsearrangementer. Loven omfatter ”pakkerejser” som består af transport og indkvartering men ikke forretningsrejser eller flytransport uden indkvartering.

1. Tilmelding

Timelding til en rejse kan ske ved personlig, telefonisk eller skriftlig henvendelse til Discovery. Vores brochure og prisliste indeholder en grundig rejsebeskrivelse af rejsen. Tilmeldingen er bindende både for Discovery og kunden, når depositum er betalt og deltagerbevis er udstedt. På deltagerbeviset står alle aktuelle oplysninger, så som deltagernes navne, prisen for rejsen samt rejse- og flyplan. Har de ønsket specialarrangement uden for vor brochure er det anført på deltagerbeviset.

2. Betaling

Ved tilmelding betales et depositum på min. 20% af rejsens samlede pris.Afbestillingsforsikring ved sygdom skal tegnes og indbetales samtidig med depositum. Betaling af rejsen med fradrag af allerede betalt depositum skal være Discovery i hænde senest 45 dage før afrejsen. Ved tilmelding mindre end 45 dage før afrejse skal rejsens pris betales ved tilmelding.Rejsedokumenterne vil De normalt have i hænde senest 7 dage før afrejse. Såfremt fristen for indbetaling ikke overholdes er Discovery berettiget til at annullere tilmeldingen.

3. Evt. prisændringer.

Prisændringer, der indtræffer efter tilmeldingen er blevet bindende for Discovery, men før afrejsen og som skyldes forhøjelser eller indførelse af nye skatter og afgifter eller ændrede valutakurser berettiger ifølge loven Discovery til at foretage ændringer i rejsens pris indtil 20 dage før afrejsen

4. Afbestilling.

Ved afbestilling i forbindelse med sygdom tilbyder Discovery en forsikring, der medfører at rejsen kan afbestilles uden omkostninger i forbindelse med:

A. Død eller alvorlig akut sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed hos sikrede eller dennes: ægtefælle eller samlever(ske), forældre eller svigerforældre, børn eller børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinde eller svoger, rejseledsager.

B. Brand eller indbrud i sikredes private bolig eller virksomhed umiddelbart inden afrejsen, såfremt politirapport foreligger.

C. Bedrageriske handlinger i sikredes egen virksomhed begået af en i virksomheden ansat person inde afrejsen, når politirapport foreligger.

D. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i sikredes egen virksomhed foretaget umiddelbart inden afrejsen.

Præmien er 6% af forsikringssummen ved Afbestillingsforsikring. Ved gruppeafbestillingsforsikring, er præmien 9% af forsikringssummen, hvor hele gruppen kan afbestille, hvis gruppelederen/nøglepersonen bliver forhindret i at deltage. Forsikringspræmien er bindende og kan ikke refunderes ved afbestilling.
Såfremt der inden et tidsrum af 14 dage før afrejse på rejsemålet forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder kan kunden frit afbestille rejsen. Det er dog en betingelse at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling og at Udenrigsministeriet direkte fraråder rejser til det pågældende område.

Ved afbestilling af rejser med anden årsag indtil 45 dage inden afrejse, anses indbetalte depositum som tabt. Ved afbestilling senere end 45 dage inden afrejse opkræves gebyr på min. 50% af rejsens pris. Ved afbestilling senere end 14 dage før afrejse har kunden ikke noget krav på refundering. Såfremt en ydelse er behæftet med stregere afbestillings-betingelser, vil disse være gældende og oplyst ved reservation. Allerede udstedte flybilletter refunderes ikke.

5. Discoverys aflysning af rejsen

Rejser kan af Discovery aflyses af følgende årsager: Krigshandlinger, strejke, katastrofer eller anden force majeure. Aflyses rejsen tilbagebetales erlagte ydelser uden fradrag. Derudover har den rejsende ikke krav på yderligere godtgørelse. Såfremt ovenstående skulle indtræffe, vil Discovery altid forsøge at tilbyde et alternativt rejsemål.

6. Overdragelse

Kunder kan overdrage en rejse til enhver, der opfylder alle nødvendige betingelser for at deltage, såfremt Discovery underrettes om overdragelsen i rimelig tid inden rejsens påbegyndelse. Kunderne hæfter solidarisk for betaling af et eventuelt restbeløb og eventuelle omkostninger, der følger af overdragelsen.

7. Discoverys pligter – Rejsen

De påhviler Discovery at gennemføre rejsen som aftalt med kunden. På grund af begivenheder, der ligger udenfor Discoverys kontrol, har bureauet dog ret til at aflyse rejser, ændre hoteller, overnatningssteder, transportmidler eller rejserute eller foretage ændringer i programmet. Skulle dette blive nødvendigt, vil det altid blive tilstræbt ikke at stille kunden ringere. Er rejsen mangelfuld, kan kunden kræve, at Discovery afhjælper mangelen, medmindre dette vil påføre Discovery uforholdsmæssig omkostninger eller væsentlig ulempe. Discovery yder ingen erstatning for forårsaget at forsyningssvigt på hoteller, midlertidig driftsproblemer med swimmingpools, støj fra reparations- eller konstruktionsarbejder. Tilbyder Discovery at afhjælpe en mangel, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger og væsentlig ulempe for kunden. Eventuelle reklamationer over mangler ved rejsen skal rettes til Discovery eller Discoverys stedlige repræsentant, således at
afhjælpning straks kan ske.

8. Luftfartsselskabets ansvar

Flyvning til og fra rejsemålet er undergivet bestemmelserne i Warszawa-konventionen af 1929 med efterfølgende ændringer. Bestemmelserne er i Danmark implementeret i luftfartsloven af 1960. I loven fastlægges befordrerens ansvar for personskade og tab af eller beskadigelse af rejsegods. Den rejsende må straks reklamere overfor luftfartsselskabets repræsentant, hvis rejsegods bortkommer eller beskadiges under flytransporten. Reklamationer skal afgives skriftligt og inden 7 dage fra modtagelsen af beskadiget rejsegods. Er der tale om bortkomst eller forsinkelse er fristen dog 21 dage.

9. Den rejsendes ansvar

Deltagelse i en rejse forudsætter at kunden er bekendt med de givne oplysninger om rejsen, herunder oplysninger fra brochurer, deltagerbevis og rejseplaner samt at de givne anvisninger følges. Endvidere forventer vi at kunden er bekendt med almindelige offentligt tilgængelig information om den aktuelle politiske, sundhedsmæssige samt klimamæssige situation på rejsemålet. Kunden har pligt til at sørge for gyldigt pas og visum og Discovery påtager sig intet ansvar for kunder, der af en eller anden grund afvises ved grænsen. Discovery er behjælpelig med oplysninger om vaccinationskrav, men kunden bedes selv rette henvendelse til egen læge eller Seruminstituttet. Hver rejsende er pligtig til at rette sig efter anvisninger med hensyn til rejsens gennemførelse og det påhviler den rejsende senest 24 timer før hjemrejse at holde sig orienteret om hjemrejse tidspunktet. Alle rejsende skal være behørigt forsikrede. Dette gælder specielt ved oversøiske rejser, hvor Sygesikringen ikke dækker. Discovery giver altid et tilbud om forsikring. Discovery forudsætter endvidere at vore kunder optræder ansvarsfuldt på rejsen – for egen sikkerheds skyld.

Discovery er tilsluttet Rejsegarantifonden Reg. nr. 989

Hvad er dine rejseønsker?

Du er altid velkommen til at kontakte os om dine rejsedrømme. Det er naturligvis fuldstændigt uforpligtende at sende en forespørgsel til os.

Vi vil gøre vores bedste for at opfylde dine rejsedrømme gennem vores ekspertise. Vi har kontakt til de bedste hoteller rundt om i verden, og yder en service du simpelthen ikke finder andre steder i rejsebranchen.

Send os dine rejseønsker. Så vil vi kontakte dig hurtigst muligt. Du er også velkommen til at ringe til os på tlf. (+45) 39 62 61 61


En ferie uden bekymringer

Spørg os 24 timer i døgnet.

Jeres ferie er et særligt højdepunkt, som skiller sig ud fra hverdagen. Hos Discovery Travel tager vi os af alle rejsedetaljer. Vi sørger for, at der ikke er forstyrrende elementer. Skulle der opstå problemer, kan du kontakte os døgnet rundt. Det kalder vi vores "24 Concierge Service", som betyder, at vi er med dig både før, under og efter jeres ferie.

concierge-24-7